Solutii la clasa (Italia)

DYSLEXIA AWARENESS

Un VADEMECUM alcătuit de profesori italieni cu soluții eficiente la clasă, pe baza legislației în vigoare în Italia (Legea 170/2011) pentru elevii cu TSI ( Tulburări Specifice de Învățare).

Având în vedere că și în România avem o legislație bună în acest domeniu (Legea 6/2016 și metodologia de aplicare cf. OMEN 3124/2017) care așteaptă să fie cât mai mult cunoscută și implementată, foarte multe din recomandările provenite din experiența specialiștilor italieni pot fi aplicate și la noi, la toate disciplinele școlare, în funcție de cerințele specifice fiecărei tulburări, dislexie disortografie, disgrafie, discalculie.

Material tradus de Asociația București pentru Copii Dislexici

Instrumente de dispensare și compensare a tulburărilor specifice de învățare

27 februarie 2021 | Editat de:Dr. Lavinia Lombardi, Psiholog Centrul Pandora - Psihoterapeut in Training Cognitiv Comportamental; Dr. Vincenzo Di Napoli, Scoala Da Vinci - Psiholog Chelini - Profesor

În colaborare cu următorii profesori: Prof. Silvia Palumbo Istorie - Geografie, Prof. Linda Severi Muzică, Prof. Maria Locane Limbi Străine, Prof. M. Grazia Galli Prof. Italiană, Michela Cavallini, Matematică - Științe

Introducere:

Decretul de punere în aplicare a Legii 170/2010 recunoaște dislexia, disortografia, disgrafia și discalculia ca Tulburări Specifice de Învățare (TSI). Acest decret atribuie sistemului național de învățământ sarcina de a identifica cele mai adecvate forme de predare și metode de evaluare, astfel încât elevii și studenții cu TSI să poată atinge succesul educațional. Metodologia pentru asigurarea dreptului la studiu al elevilor și studenților TSI , menționează următoarele: „Este esențial ca întreaga comunitate didactică să posede cunoștințe și competențe, astfel încât fiecare să fie coresponsabil pentru proiectul de formare elaborat și implementat pentru elevii cu TSI.

În special, fiecare profesor, pentru sine și colectiv: • in primele etape ale învățării școlare se ocupă cu atenție de dobândirea premiselor fundamentale și de stabilizarea primelor deprinderi legate de scris, citit si calcul, acordând totodată atenție semnalelor de risc din perspectiva prevenției • implementează strategii de recuperare; • raportează familiei persistența dificultăților în ciuda intervențiilor de recuperare puse în aplicare; • examinează certificarea de diagnostic eliberată de organismele relevante; • procedează, în colaborare cu colegii de clasă, la documentarea traseelor didactice individualizate și personalizate avute în vedere; • implementează strategii educațional-didactice de întărire și ajutor compensator; • adoptă măsuri dispensatorii; • implementează metode adecvate și consecvente de verificare și evaluare; • desfășoară întâlniri de continuitate cu colegii de la nivelul sau nivelurile școlare anterioare și ulterioare pentru a împărtăși traseele educaționale și didactice desfășurate de elevi, în special cei cu TSI, și pentru a nu risipi munca depusă.” Profesorul, de fapt, se confruntă cu sarcina dificilă de a „defini strategiile educaționale și de predare care trebuie să țină cont de singularitatea și complexitatea fiecărei persoane” (Directive TSI), iar această lucrare s-a născut tocmai din ideea de a ajuta profesorii în predarea pentru TSI și este rezultatul muncii colegiale a unui grup de profesori de școală și psihologi specialiști. Prima parte a lucrării prezintă o scurtă descriere a Tulburărilor specifice de învățare, cu un indiciu al celor mai evidente moduri în care aceste tulburări se manifestă. A doua parte a lucrării se referă la promovarea predării personalizate și individualizate în concordanță cu obiectivele generale și specifice de învățare. Predarea personalizată este fundamentată prin implementarea unei varietăți de metodologii și strategii de predare, cum ar fi facilitarea participării și înțelegerii elevului, în timp ce predarea individualizată constă în activități individuale de recuperare pe care elevul le poate desfășura pentru a îmbunătăți anumite abilități sau pentru a dobândi. aptitudini specifice, inclusiv prin utilizarea strategiilor compensatorii si dispensative. În sfârșit, ultima parte a lucrării este dedicată fiecărei discipline școlare. După indicațiile unor metodologii, strategii și tehnici didactice, sunt oferite indicații bibliografice de cărți și software care ar putea fi instrumente compensatorii și dispensative utile pentru a facilita implementarea predării individualizate. Suntem conștienți de faptul că această ultimă parte poate fi oricând integrată cu noi software și materiale didactice, întrucât intenția cu care a fost creată această lucrare nu este aceea de a oferi un instrument exhaustiv asupra subiectului, ci un suport agil muncii pe care trebuie să o înfrunte fiecare profesor. pentru a organiza o mai bună predare pentru TSI.

Dr. Lavinia Lombardi Dr. Vincenzo Di Napoli

SECȚIUNEA 1 TULBURĂRI SPECIFICE DE ÎNVĂȚARE

1. Trebuie făcută o distincție importantă între dificultățile specifice de învățare și dificultățile de învățare generale sau nespecifice:

2. „Vorbim de Tulburare Specifică de Învățare (TSI) atunci când un copil prezintă dificultăți izolate și limitate de citit, scris și calcul, într-o situație în care nivelul școlar general și dezvoltarea intelectuală sunt normale și nu există deficite senzoriale”( http://www.aiditalia.org) Apar la copiii cu abilități cognitive, auditive, vizuale adecvate și apar odată cu începutul predării școlare. Pentru stabilirea prezenței TSI se folosește, în general, criteriul „discrepanței”: acesta constă într-o diferență semnificativă între abilitățile intelectuale (IQ în cadrul normei) și abilitățile de citire, scriere și calcul. Aceste tulburări se împart în:• Dislexie• Disortografie• Disgrafie• Discalculie.Dislexia, disgrafia, disortografia și discalculia pot apărea toate împreună la un copil sau pot apărea izolat.

3. Tulburările generale sau nespecifice de învățare aparla copiii cu deficiențe senzoriale (de exemplu auz sau vedere) sau neurologice și/sau deficiențe mintale. Problemele pot fi întâlnite în toate domeniile de învățare (citit, calcul și exprimare scrisă) și interferează semnificativ cu învățarea școlară. 1. Dislexia, Disgrafia, Disortografia și Discalculia pot apărea toate împreună la copil (și este cel mai frecvent caz) sau pot apărea izolat. 1.1 DISLEXIA Ce este?Este o tulburare specifică de citire; nivelul de lectură atins este semnificativ mai scăzut decât vârsta cronologică și educația atinsă. La aceste persoane, citirea orală se caracterizează prin distorsiuni, substituții sau omisiuni. Atât lectura orală, cât și cea mentală sunt caracterizate de lentoare și erori de înțelegere. Cum se manifestă? Dificultatea de a descifra lectura este incorectă, lentă și nu fluentă. Înțelegerea textului este variabilă, în unele cazuri poate fi suficientă sau bună, în altele poate fi compromisă, întrucât copilul, neavând automatizat lectura, își folosește atenția pentru descifrarea codului scris și nu pentru conținut. . Lectura prezintă erori „tipice”: - schimbul de litere care au trăsături vizuale similare sau speculare („e” cu „a”, „r” cu „e”, „m” cu „n”, „b” cu „ d "," p "cu" q "); - erori de substituire a sunete similare („f” cu „v”, „c” cu „g”); - sărituri peste cuvânt sau întregul rând. 1. 2 DISORTOGRAFIE Ce este? Este o tulburare specifică a corectitudinii scrisului. Se referă tocmai la dificultatea de a învăța și de a folosi regulile ortografice și sintactice specifice unei anumite limbi. Copiii cu disortografie au o serie de erori în scrierea cuvintelor, propozițiilor, erori mai mari decât cele așteptate în funcție de vârstă, profil intelectual și nivelul de educație, neimputabile lipsei de experiență sau problemelor motorii și senzoriale. Cum se manifestă? La copiii disortografici pot fi prezente o serie de erori: - Confuzia între sunete alfabetice (foneme) care se aseamănă între ele, de exemplu F și V; T și D; B și P; L și R, etc; - Confuzia între semne alfabetice (grafeme) asemănătoare ca formă; - Omisiuni, adică omiterea unei părți a cuvântului; vocalele intermediare ;consoana intermediară ; - Inversiuni în succesiunea sunetelor în cadrul cuvintelor, ; - Trunchieri, despărțirea incorectă a cuvintelor.1.3 DISGRAFIE Ce este? Este o dificultate specifică care afectează aspectul grafic și motor al scrisului, care este dezordonat, ilizibil sau caracterizat de prea multă lentoare. Grafemele sunt uneori indescifrabile chiar și pentru copilul însuși. Cum se manifestă? - Presiunea scrisului poate fi fie slabă, fie excesivă; - Scrierea poate fi macro, cu caractere prea mari sau micro, cu caractere prea mici: - Distanța dintre cuvinte poate fi fie excesivă, fie inexistentă; - Scrisul poate fi orientat necorespunzător în foaie, uneori nu respectă liniile directoare ale foilor cu linii și pătrate; - Controlul slab si discontinuitatea gestului îl determină pe copil sa facă diverse întreruperi. 1.4 DISCALCULIA DE DEZVOLTARE Ce este? Este o tulburare a abilităților numerice și aritmetice. Această tulburare nu se referă la toată matematica, ci doar la unele deprinderi de bază care corespund elaborării numărului (citirea și scrierea numărului, aprecierea numerației sau mărimii) și la procedurile necesare calculului, atât în minte, cât și pentru calcul scris. Copilul are dificultăți în înțelegerea funcționării sistemului numeric, prin urmare îi este greu să înțeleagă modul în care este generat un număr și, în consecință, aceasta ridică obstacole în calea raționamentului aritmetic. Dobândirea deprinderilor numerice pare a fi mai mică decât vârsta cronologică și nivelul de educație atins. Cum se manifestă? Există doua tipuri:• Primul tip: slăbiciune în structurarea cognitivă a componentelor numerice (adică în aspectele bazale, precum subitizarea, mecanismele de cuantificare, seriere, comparare, strategii de calcul mental etc.);• Al doilea tip: dificultăți procedurale și de calcul (citirea, scrierea și punerea în ordine a numerelor, recuperarea faptelor numerice și a algoritmilor de calcul scris).Primul tip de discalculie trebuie înțeles ca un fel de „orbire față de numere”, sau, cu alte cuvinte, ca incapacitatea subiectului de a înțelege numerația . La copiii cu acest profil de discalculie există de fapt dificultăți semnificative încă din primii ani de viață în executarea celor mai simple sarcini: recunoașterea cantităților, numărarea, subitizarea, comparațiile etc. Evident, toate aceste dificultăți care compromit mecanismele cognitive bazale constituie un impediment în calea dobândirii deprinderilor matematice superioare. Al doilea profil al discalculiei se referă în mod specific la compromiterea procesului de achiziție a procedurilor și algoritmilor de calcul. Principalele elemente ale recunoașterii:• Dificultate în manipularea materialului pentru cuantificarea și stabilirea de relații• Dificultate în denumirea simbolurilor matematice• Dificultate în citirea simbolurilor matematice• Dificultate în scrierea simbolurilor matematice• Dificultate în efectuarea operațiilor matematice • Dificultate în înțelegerea legăturilor și relațiilor matematiceAbilități de bază deosebit de afectate:procesul de simbolizare• Dificultăți perceptiv-motorii • Dificultăți de praxis• Dominanța laterală nedobândită în mod adecvat• Dificultate în organizare și integrare spațiu-timp• Dificultate în memorare• Dificultate în efectuarea livrărilor secvențialeAcești copii nu înțeleg structura numărului, cum sunt generate numerele; de aceea le este greu să automatizeze procesele matematice şi calculul mental. Înțelegerea problemelor poate fi uneori bună, dar este totuși compromisă de efortul excesiv al copilului față de calcul și număr.

SECȚIUNEA 2. STRATEGII DE PREDARE INDIVIDUALIZĂ ȘI PERSONALIZATĂ Predarea personalizată și individualizată este determinată de liniile directoare ale decretului de punere în aplicare a Legii 170/2010. Predarea personalizată este fundamentată prin implementarea unei varietăți de metodologii și strategii de predare, cum ar fi facilitarea participării și înțelegerii elevului, în timp ce predarea individualizată constă în activități individuale de recuperare pe care studentul le poate desfășura pentru a îmbunătăți anumite abilități sau pentru a dobândi. aptitudini specifice, inclusiv prin utilizarea strategiilor compensatorii si dispensative. 2. 1 STRATEGII DIDACTICE PENTRU ELEVII CU TSI Este esențial ca elevii cu TSI să aibă instrumente facilitatoare pentru învățare, astfel încât să poată fi autonomi în studiu. Predarea adresată elevilor cu dislexie este o provocare! Următoarele strategii didactice de îmbunătățire a înțelegerii și autonomiei în studiul copiilor pot fi utilizate cu întreaga clasă, deoarece facilitează înțelegerea și autonomia fiecărui tip de elev:1. Utilizați un reportofon. Multe probleme cu materialele școlare sunt legate de dificultăți de citire. Există pe piață înregistratoare computerizate care pot produce un text digitizat al ceea ce au înregistrat, altele precum Livescribe care constau într-un stilou electronic care înregistrează în timp ce scrie.2. Clarificați sau simplificați materialele scrise. Multe indicații (instrucțiuni) sunt scrise sub formă de paragrafe și conțin mai multe unități de informații. Acest lucru poate fi copleșitor pentru mulți elevi. Profesorul poate ajuta subliniind sau evidențiind părțile semnificative ale indicațiilor sau rescriindu-le pentru a ajuta elevul să înțeleagă.3. Micșorați cantitatea de muncă. Profesorul poate selecta unele pagini și materiale din caietul de lucru pentru a reduce cantitatea de lucru care trebuie prezentată elevilor care devin anxioși la simpla vedere a cantității de lucruri pe care trebuie să le facă. În plus, profesorul poate reduce volumul de muncă atunci când activitățile par redundante. De exemplu: profesorul poate solicita să completeze doar exercițiile cu numărul impar sau alt indicator. De asemenea, poate prezenta câteva exerciții rezolvate și poate cere elevilor să completeze restul. O foaie de lucru poate fi împărțită cu ușurință prin trasarea unei linii și scriind „ce trebuie” și „nu” în fiecare parte.4. Blocarea stimulilor străini. Dacă elevul este ușor distras de stimuli vizuali dintr-o fișă de lucru, o coală goală de hârtie poate fi folosită pentru a acoperi secțiunea la care subiectul nu lucrează. În plus, ferestrele care vă permit să citiți o singură linie sau un singur exercițiu de matematică la un moment dat pot fi folosite pentru a ajuta citirea.5. Evidențiați informațiile esențiale ale unui text. Dacă un adolescent poate citi un manual, dar are dificultăți în găsirea informațiilor esențiale, profesorul poate sublinia aceste informații cu un evidențiator.6. Găsirea materialului de rezolvat. În materialele pe care elevii le folosesc pe tot parcursul anului (cum ar fi caietele de lucru), elevul poate tăia colțul din dreapta jos al paginilor deja utilizate pentru a găsi cu ușurință următoarea pagină de corectat sau completat.7. Asigurați activități practice suplimentare. Unele materiale nu includ suficiente activități practice pentru ca elevii cu dificultăți de învățare să își dezvolte abilitățile dorite. Profesorii pot acum completa materialele ei înșiși cu activități practice. Exercițiile de practică recomandate includ activități de predare între colegi, utilizarea materialelor de auto-corecție, programe software pentru computer și fișe de lucru suplimentare.8. Repetă instrucțiunile. Elevii care întâmpină dificultăți în a urma instrucțiunile pentru teme (teme) pot fi ajutați cerându-le să le repete cu propriile cuvinte. Următoarele sugestii pot fi utile pentru a ajuta elevul să înțeleagă indicațiile:a. dacă necesită mai multe etape, împărțiți-le în secvențe mici;b. simplifică indicația prezentând o singură secvență la un moment dat și scriind fiecare porțiune pe tablă precum și pronunțând-o oral;c. atunci când se utilizează o indicație scrisă, asigurați-vă că elevii sunt capabili să o citească și să înțeleagă atât cuvintele, cât și sensul fiecărei propoziții.9. Menținerea rutinelor zilnice. Mulți elevi cu dificultăți de învățare au nevoie de rutine zilnice pentru a ști și a face ceea ce se așteaptă să facă.10. Punerea la dispoziție unei copii a notelor de curs. Profesorul poate oferi o copie a notelor de lecție elevilor care au dificultăți în redactarea lor în timpul prezentării.11. Utilizarea instrucțiunilor pas cu pas. Informațiile noi sau deosebit de dificile pot fi prezentate în pași secvențiali mici. Acest lucru îi ajută pe elevii cu puține cunoștințe despre subiect, care au nevoie de instrucțiuni explicite care să clarifice trecerea de la particular la general.12. Combinație simultană de informații verbale și vizuale. Informațiile verbale pot fi furnizate împreună cu informații vizuale (de exemplu, broșuri, fluturași, retroproiector etc.)13. Scrieți cuvintele cheie pe tablă. Înainte de o prezentare, profesorul poate scrie un mic glosar cu termenii noi pe care elevii îi vor întâlni pe tablă sau pe tabla luminoasă.14. Accent pe revizuirea zilnică. Revizuirea zilnică a subiectelor studiate anterior îi ajută pe elevi să conecteze informații noi cu informațiile anterioare.2.3 STRATEGII DIDACTICE CARE ȚIN CONT DE PERFORMANȚELE ELEVULUI Schimbarea modului de prezentare a răspunsurilor: pentru elevii care au dificultăți în activitatea motrică fină (cum ar fi scrisul manual), această dificultate poate fi ocolită prin utilizarea diferitelor moduri de a răspunde la întrebări: nu scrieți, ci subliniați, alegeți între mai multe răspunsuri, sortați răspunsurile etc. Elevii înșiși pot avea un spațiu mai mare pentru a-și scrie răspunsul pe foaia de lucru. Oferiți-le o schiță a lecției: o schiță sau o schemă îi poate ajuta pe unii elevi să urmeze lecția cu succes și să facă notele adecvate. În plus, o schiță îi ajută pe elevi să vadă organizarea materialului și să pună întrebări pertinente la momentul potrivit. Încurajează utilizarea organizatorilor grafici: utilizarea organizatoarelor grafice presupune organizarea materialului într-un format vizual. Pentru a dezvolta un organizator grafic, elevii pot proceda prin pași succesivi prin colectarea și împărțirea informațiilor într-un mod ierarhic de la general la particular, identificând titluri și subtitrări. Poziționați elevul aproape de profesor: Elevii cu deficit de atenție pot fi plasați aproape de profesor, tablă, spațiu de lucru și departe de sunete, materiale sau obiecte care distrag atenția. Utilizați în mod flexibil timpul de lucru de la școală: elevilor care lucrează încet li se poate acorda mai mult timp pentru a finaliza testele scrise. Reduceți utilizarea fotocopiilor individuale: puteți include informații în broșuri sau fișe de lucru structurate. Utilizați markeri pentru a marca cele mai importante puncte ale unui test: asteriscurile sau punctele pot semnala probleme sau activități care contează cel mai mult în evaluare. Acest lucru îl ajută pe elev să organizeze bine timpul în timpul testelor de evaluare.Modificarea sau adaptarea criteriilor de evaluare: elevilor li se poate permite să finalizeze un proiect în loc de o întrebare orală și invers. În plus, un test poate fi susținut în format oral sau scris. De exemplu, dacă un elev are probleme de scris, profesorul îi poate permite să evite răspunsurile deschise, să enumere punctele principale, să răspundă oral, mai degrabă decât să facă un test scris. Permițând utilizarea mijloacelor didactice, elevilor li se pot da benzi de litere sau cifre pentru a-i ajuta să scrie corect. Liniile numerice, tabelele înmulțirii, calculatoarele și calculatoarele îi ajută pe elevi să numere odată ce înțeleg operația matematică. Arată exemple de lucrare. Exemple de lucrări finalizate pot fi prezentate elevilor pentru a-i ajuta să-și construiască propria structură și să planifice munca în conformitate cu acestea. 2.4 INSTRUMENTE DE COMPENSARE ŞI DE DISPENSARE Legea 170/2010 precizează indicaţiile pentru metodele de pregătire a cadrelor didactice şi conducătorilor de şcoli, măsurile de sprijin educaţional şi didactic, precum şi formele de verificare şi evaluare, pentru garantarea dreptului la studiu al elevilor şi al studenților diagnosticați cu TSI, a școlilor de toate tipurile și nivelurile sistemului național de învățământ, începând de la grădiniță până la universități. Această lege reglementează și utilizarea instrumentelor dispensatorii și compensatorii care trebuie adoptate. INSTRUMENTE DE COMPENSARE- tabele de măsurători, formule geometrice, fizice, chimice,...- calculator- reportofon: profesorul va indica partea esențială a lecției care trebuie înregistrată (ex. rezumatul de la sfârșitul lecției);- hărți geografice si istorice, memoratoare de toate felurile;- calculator cu programe de procesare a textului cu corector ortografic și eventual sinteză vocală;- casete înregistrate (de către profesori, elevi, și/sau atașate textelor), inclusiv prin pregătirea în fiecare școală a unei fonoteca școlare care să cuprindă textul vorbit al cărților aflate în adopție, precum și alte texte semnificative din punct de vedere cultural- audiovizuale;- dicționare electronice;INSTRUMENTE DE DISPENSARE În același timp, într-o manieră proporțională cu nevoile individuale și cu amploarea tulburării de învățare, trebuie garantată scutirea de la anumite servicii, cum ar fi:- citirea cu voce tare, scrierea rapidă sub dictare, scrierea la tablă, copierea de pe tablă, copierea textelor sau exercițiilor la teste, exerciții și teme, desene tehnice, folosirea vocabularului, scrierea și citirea cifrelor romane;- studiul mnemonic (nu întotdeauna posibil), de exemplu al poeziei, regulilor gramaticale, definițiilor, tabelelor;- studiul limbilor străine în formă scrisă;- luarea de notițe, care pentru cei cu TSI este o sarcină cognitivă, nu automată și, prin urmare, împiedică concentrarea pe cealaltă sarcină cognitivă, cea de a înțelege ceea ce a fost explicat.2.5 ATENȚIONĂRI Trebuie acordată o oarecare atenție la:- citirea și explicarea noțiunilor predate;- testări programate, evitând mutarea datelor si fixarea lor in ultimele ore, deoarece acest lucru ar genera anxietate si o acumulare nesustenabilă de muncă. Verificările trebuie să fie în principal orale și ghidate cu întrebări limitate și univoce, de exemplu, care nu conțin negative duble, fără întrebări multiple (unde, cum, când). Trebuie lăsat timp pentru a re-elabora întrebarea și pentru a pregăti răspunsul; întrebările nu trebuie să fie presante. Copilul cu TSI nu poate susține mai mult de un examen pe zi.- textul verificărilor scrise trebuie scris cu majuscule sau mai bine cu majuscule mici. Poate fi util să împărțiți întrebările pe subiecte cu un titlu și să evidențiați cuvântul cheie (ex. INFLAȚIE 1) Care sunt CAUZELE inflației?).- Evaluările structurate sunt de preferat. Testele de recunoaștere sunt adesea mai ușoare decât cele de producție. Începeți cu cele mai ușoare cereri și continuați crescând treptat dificultatea. Datorita încetinelii în îndeplinirea temelor, reduceți numărul de exerciții față de cele pentru restul clasei;- teme reduse;- utilizarea de texte reduse nu din punct de vedere al conținutului, ci din punct de vedere al numărului de pagini (cum este deja cazul în diverse țări europene, inclusiv Marea Britanie, unde același text mare există în formă redusă pentru dislexici);- scrierea pe tablă cu litere mari și majuscule a câtorva cuvinte cheie;- nesublinierea erorilor spațio-temporale): nu sunt imputabile distragerii sau lenei, ci tulburării. Este necesar ca profesorii să se ocupe de a verifica dacă temele, lecțiile și comunicările sunt corect notate în jurnal (eventual cu ajutorul colegului de clasă).- este necesară o atenție deosebită copiilor cu TSI, deoarece tulburarea lor este uneori comorbidă cu tulburarea de atenție și hiperactivitate. Este util ca elevul să fie la primul sau al doilea pupitru, pentru că se simte mai implicat și este capabil să urmeze mai bine lecțiile și, pe de altă parte, pentru ca profesorul să-l poată urmări mai mult.- este de dorit să se folosească munca de grup monitorizată de profesor, care va atribui funcții specifice fiecărui membru ținând cont de aptitudinile sale.- Este necesar să se favorizeze integrarea elevului cu TSI, acordând atenție dinamicii clasei, hotărând împreună cu elevul dacă, când și cum să facă față problemei cu semenii săi: bunăstarea psihologică și seninătatea copilului sunt esențiale pentru succesul educațional.2.6 PREDAREA METACOGNITIVĂ Predarea metacognitivă este o abordare didactică care utilizează în mod deliberat și sistematic concepte și metodologii împrumutate din studiile metacogniției. Profesorul care lucrează la nivel metacognitiv intervine la patru niveluri diferite:15. Cunoașterea funcționării cognitive16. Conștiința de sine17. Auto-reglare18. Variabile psihologice subiacente2.7 DIMENSIUNEA RELAȚIONALĂ Nu se poate aștepta de la elevul cu TSI o creștere a motivației pentru învățarea școlară doar prin asigurarea acestuia cu instrumente de dispensare și compensatorii. Intervenția în învățare trebuie să aibă în vedere și percepția lor scăzută asupra auto eficacității și stimei de sine care este rezultatul anilor de eșec școlar. Sfera motivațională determină, de asemenea, factori de risc importanți în ceea ce privește părăsirea timpurie a școlii datorită, în aceste cazuri, experiențelor repetate negative și frustrante pe parcursul întregului proces de formare . Fiecare învățare reală dobândită și fiecare reușită școlară întăresc la elevii și studenții cu TSI propria percepție de a putea reuși în angajamentele lor, în ciuda dificultăților pe care le impune tulburarea, cu rezultate pozitive evidente legate de tonusul psihologic general. Pe lângă faptul că nu are nicio relevanță negativă în ceea ce privește învățarea - cum ar fi dispensarea de la citirea cu voce tare în sala de clasă - scutirea elevului cu TSI de la unele sarcini evită frustrarea asociată cu demonstrarea dificultății.Este necesar să se sublinieze delicatețea problemelor psihologice care se asociază elevului cu TSI datorită utilizării instrumentelor compensatorii și măsurilor dispensatorii. De fapt, instrumentele compensatorii și măsurile dispensatorii pot fi de neînțeles pentru colegii de clasă. În această privință, coordonatorul clasei, după consultarea familiei în cauză, poate demara inițiative adecvate pentru a împărtăși colegilor motivele aplicării instrumentelor și măsurilor menționate anterior, de asemenea pentru a evita stigmatizarea și repercusiunile psihologice negative. În sfârșit, există și necesitatea creării unui climat de clasă primitor, de a practica un management incluziv al acestuia, ținând cont de nevoile educaționale specifice ale elevilor și studenților cu TSI. Una dintre metodologiile de predare care le permite elevilor să se integreze și îmbunătățește climatul clasei este învățarea prin cooperare, pentru a evita stigmatizarea și consecințele psihologice negative.

SECȚIUNEA 3

PENTRU PROGRAMAREA SUBIECTELOR SCOLARE INDIVIDUALE Dificultăți ale copilului cu TSI la diferitele discipline școlare Pe lângă strategiile de predare enumerate mai sus, ce poate fi pus la dispoziția unui elev pentru a-l face mai autonom? Planul de lucru prezentat mai jos, destinat elevilor cu diagnostic TSI, este aplicabil în următoarele condiții:1) să existe un diagnostic clinic și funcțional neechivoc care să indice clar potențialul și dificultățile elevului;2) ca elevului să i se pună la dispoziție o trusă și o copie digitală a textelor, dacă condițiile economice ale familiei o permit;3) dacă elevul este capabil să utilizeze trusa în mod independent IPOTEZA PLANULUI DE LUCRU1) prezentați tema lecției;2) permiteți înregistrarea explicațiilor acolo unde este necesar (structuri lingvistice)3) selectarea activităților și exercițiilor pentru a reduce sau exclude, în principiu, activitățile prea solicitante;4) propuneți la probele scrise exerciții de adevărat/fals, alegerea între trei itemi, completare liberă, producții scurte;5) planificați verificările și conveniți asupra conținutului acestora;Această ipoteză trebuie integrată cu secțiunea privind strategiile de predare individualizată și personalizată3.1 LIMBA MATERNĂ CA OBIECT DE STUDIU Dificultățile în această chestiune pot include: citirea (dislexie) și/sau înțelegerea textului, scrierea (disortografie și disgrafie). Ele nu apar neapărat simultan în toate cele trei zone.1) ÎN CAZ DE DIFICULTATE ÎN CITIRE:• Folosiți măsurile dispensatorii și precauțiile enumerate în secțiunea 2;• Citirea cu voce tare trebuie făcută de tutore;• Furnizarea de programe de sinteză vocală pentru autonomia elevului;• Pentru literatură căutați „cărți audio”;• Începeți procedurile de achiziție a manualelor și a textelor digitale;• Încurajați utilizarea computerelor cu sinteză a vorbirii;• Utilizați notebook si căști, sinteză vocala în limba italiană;Sinteza vocală, pe lângă citirea textului, în cazul în care un adult nu o poate face, are avantajul înregistrării textului și de a putea să-l insereze pe suport audio și să-l asculte din nou. Acest lucru ajută la evitarea problemei lecturii lente, care adesea (dar nu întotdeauna) poate provoca dificultăți de înțelegere.O condiție fundamentală pentru utilizarea sintezei vocale este o mai bună înțelegere auditivă, adică, capacitatea de a înțelege adecvat conținutul textului atunci când este citit cu voce tare de o altă persoană, sau când este auzit printr-o înregistrare audio. De multe ori diagnosticele de dislexie nu iau în considerare acest aspect și se întâmplă frecvent ca elevii diagnosticați cu TSI să întâmpine mari dificultăți în înțelegerea manualelor, indiferent de modul de decodare. În aceste cazuri este dificil ca sinteza vocală singură să fie suficientă, de aceea este necesar să se identifice strategii didactice și organizatorice adecvate, concentrându-se, de exemplu, pe hărți conceptuale sau intervenind asupra textelor, cu o acțiune de adaptare sau simplificare. Încurajează strategiile de citire sintetică• identificarea părților predominant narative, reflexive, descriptive, dialogate• identificarea „personajelor”, locurilor, timpurilor cu semne și culori2) ÎN CAZ DE DIFFICULTATE DE ÎNȚELEGERE: UTILIZAREA HĂRȚILORHărțile mentale se bazează pe un criteriu ierarhic-asociativ care determină vizual un aspect radial; concepute inițial pentru luarea de note și pentru brainstorming, sunt foarte utile și pentru dezvoltarea și reprezentarea gândirii creative, deci în special pentru proiectarea textelor, în timp ce sunt mai puțin eficiente pentru prezentarea temelor complexe de studiu. Hărțile conceptuale sunt o tehnică logico-grafică folosită pentru a reprezenta cunoștințele printr-o structură reticulară în care conceptele sunt conectate prin relații expliciteSOFTWARE GRATUITCMAP este un program Open Source pentru elaborarea de hărți conceptuale, care poate fi folosit pentru a realiza și alte reprezentări ale cunoașterii. Este distribuit gratuit de la http://cmap.ihmc.us/download/ pentru sistemele Windows, Mac OSX, Linux și Solaris. Creare rapidă chiar și a hărților conceptuale complexe, dar necesită puțină practică pentru a le folosi în cel mai bun mod cu toate funcțiile fundamentale, deoarece interfața nu este ușor de înțeles.Freemind este un editor de hărți mentale ușor și rapid. Nu are cerințe mari în ceea ce privește spațiul; de fapt, odata instalat, ocupa aproximativ 10 Mb pe hard disk. Este open source și gratuit, descărcabil de pe site-ul web al autorilor3) ÎN CAZ DE DIFICULTĂȚI LA SCRIERELa temele scrise se corectează și nu se evaluează greșelile de ortografie, puteți profita de programe gratuite cu corector ortografic pentru a scrie documente. Întrucât este de fapt un predictor de ortografie, este bine să fie folosit împreună cu o sinteză vocală, pentru a asculta diversele opțiuni sugerate pentru a o alege corect pe cea potrivită. Un reportofon poate fi folosit pentru a lua notițe (telefoanele mobile nu sunt permise) și dicționar electronic.SOFTWARE Pentru a putea corecta ortografia și textele scrise sintactic, putem folosi un procesor de text cu corectare ortografică. Lăsând deoparte programele Office (care au costuri considerabile) vă putem recomanda programul gratuit „Open Office”, este considerabil evoluat și corectarea este bună. Open Office este un pachet care include mai multe programe: procesare text, creare tabele, creare prezentări, desen, baze de date, ambele pentru programe Windows, Linux, sau Mac. Il puteți descărca de pe site. http://it.openoffice.org/download/2.2.1/index.html3.2 ANTOLOGIE Pentru a îmbunătăți înțelegerea, utilizați:• Semne și culori pentru a evidenția cuvintele cheie;• Scheme care vă permit să examinați câte un element și să vă ajute să structurați textul comentariului;• Formulare de începere a redactării diferitelor puncteSchemă de bază pentru analiza unui text poetic1CE SPUNE POEZIARezumat2CUM O SPUNEForma poetică 3CE VREA SĂ SPUNĂ POETULMesaj4CE ÎMI SPUNE MIE ACEASTĂ POEZIEJudecată și experiență personalăEXEMPLU1°Această poezie vorbește despre ....................................................................La început poetul spune că................................................................. Apoi ………........................................................................................ În final.............................................................................................2°În ceea ce privește stilul, se pot observa strofele........; versurile:.........; rimele:.........; sunetele.......; metaforele și comparații…………………………………………….. 3°Cu această poezie autorul vrea să ne comunice o senzație de……………………………………………………………………………4°Mie mi-a plăcut în această poezie ideea că ..................................... De fapt și eu cred că ...................................................................3.3 GRAMATICA Cum să ajutăm copilul cu TSI să recunoască diferitele structuri lingvistice? Puteți folosi fie „pix și hârtie”, fie „Word”, ținând cont de următoarele puncte principale:• Obișnuiți elevul să segmenteze• Faceți-l să caute imediat structurile de susținere• Folosiți forme și culori pentru a indica părți ale discursului și complementele .EXEMPLUL 1Sarcini prietenoase. Sarcini de exercițiu efectuate cu „pix și hârtie” STRUCTURA MORFOSINTACTICĂ A FRAZEI Recunoaște sintagmele care alcătuiesc următoarele propoziții (le poți împărți cu bare.) La teste este posibil să se adopte același sistem ca și teme. În final, punerea de scheme compensatorii la dispoziția elevului.3.4 ISTORIE Pe lângă dificultățile legate de încetineala lecturii și înțelegerii, succesiunea temporală și memorarea datelor și numelor pot crea dificultăți.- În general, pentru subiectele de studiu, se vor respecta recomandările de mai sus;- Dificultatea memorării necesită unele instrumente specifice, cum ar fi tabele, hărți, cronologie. Sunt de preferat testele orale sau structurate, programate din timp.3.5 GEOGRAFIE Poate fi dificil pentru un dislexic să completeze cu detalii conturul unei hărți și să se orienteze spațial sau să deseneze o hartă. De ajutor vor fi și aici instrumente specifice. 3.6 ȘTIINȚE. PENTRU FIECARE SUBIECT VEZI LA SECȚIUNEA 2 Dificultăţile se întâlnesc atunci când aptitudinile sunt puse în discuţie pentru observarea precisă şi punctuală a realităţii. Dificultate în utilizarea graficelor și tabelelor.3.7 MATEMATICĂ PENTRU FIECARE SUBIECTE, VEZI SECȚIUNEA 2.Să folosească (pentru discalculie) calculatorul, calculatorul vorbitor în caz de dificultate în transcodarea numerelor, tabla înmulțirii, tabelele cu formulele; permiteți utilizarea liniei de unități de măsură, favorizați utilizarea schemelor care facilitează explicarea procedeelor matematice (produse notabile, împărțiri de polinoame etc.) și nu necesită calcule orale. Din păcate, instrumentele compensatorii pot facilita efectuarea calculelor, dar nu sunt eficiente în raport cu dificultățile legate de sistemul de numere. De exemplu, dacă există o problemă în „transcodare”, care este destul de comună la discalculici, datele incorecte vor fi introduse în calculator. În acest caz, poate fi util „calculatorul vorbitor”, adică un calculator echipat și cu sinteză vocală. În acest fel elevul ascultă numărul pe care îl tastează și poate verifica acuratețea acestuia.DESENUL geometric (pentru disgrafici) poate fi deosebit de dificil.CĂRȚI DE SUPORT:SITE-URI DE SUPPORT Site pe care se pot găsi instrumente compensatorii : http: / /www.geogebra.orgEditor de formule:- Editor de ecuații (inclus în Word)- OpenOffice - Matematică- Rezolvatori MathType3.8 LIMBĂ STRĂINĂ PENTRU FIECARE SUBIECTE, VEZI SECȚIUNEA 2 Ce trebuie să știți? Transparența lingvistică, adică corespondența dintre modul în care este scrisă o limbă și modul în care este citită, afectează nivelul dificultăților de învățare a limbilor străine ale elevilor cu TSI. În planificarea predării, va fi, în general, necesar să se acorde o importanță mai mare dezvoltării abilităților orale decât a celor scrise. Întrucât timpii de lectură ai elevului cu TSI sunt mai mari, este recomandabil să puneți la dispoziție textul scris cu câteva zile înainte de lecție, astfel încât elevul să se poată concentra acasă la decodarea superficială, iar la clasă să lucreze împreună cu colegii la înțelegerea conținutului. Cum se utilizează instrumentele compensatorii? În ceea ce privește instrumentele compensatorii, pentru lectură, elevii și studenții cu TSI pot profita de cărți audio și de sinteză vocală cu programele asociate. Sinteza vorbirii poate fi folosită atât în timpul anului, cât și în timpul examenelor naționale. În ceea ce privește scrierea, se pot folosi instrumente compensatorii precum computerul cu corector automat și dicționarul digital. Aceste instrumente compensatorii pot fi utilizate și în cursul anului și în timpul examenelor.Care sunt măsurile dispensatorii? În ceea ce privește măsurile dispensatorii, elevii și studenții cu TSI pot beneficia de:• timp suplimentar;• o reducere adecvată a volumului de muncă;• în caz de perturbare gravă și după verificarea prezenței condițiilor prevăzute la art. 6, alin.5 din Decretul ministerial din 12 iulie 2011, este posibilă în cursul anului scutirea elevului de la evaluare la probele scrise și, în cadrul examenului național, să se prevadă o probă orală în locul celei scrise, ale cărei conținuturi și modalități sunt stabilite de Comisia de examen pe baza documentației furnizate de Consiliile de clasă.OBSERVAȚII Dintr-o lectură analitică a Metodologiei de punere în aplicare a legii, rezultă mai multe posibilități de abordare a dificultății la limbi străine pentru elevii cu TSI: 1. CURS PERSONALIZAT ÎN CARE ESTE PRIVILEGIATĂ EXPRESIA ORALĂ, dar activități și teste în formă scrisă (teste), concepute, prezentate și evaluate într-o manieră compatibilă cu dificultățile asociate cu dificultățile de învățare. Această cale include măsuri dispensatorii și utilizarea instrumentelor compensatorii, tot în contextul examenelor naționale. În plus, în traseul personalizat, este posibil, dacă se consideră oportun, să se explice identificarea obiectivelor esențiale.De altfel, în Metodologie, pct. 4.4, citim: „Pe baza gravității tulburării, în liceu, textele literare în limbi străine capătă o importanță mai mică pentru elevul cu TSI: având în vedere posibilele dificultăți ale acestuia în memorare., este convenabil să insistați pe îmbunătățirea vocabularului de înaltă frecvență, mai degrabă decât să vă concentrați pe cuvinte mai rare sau pe cele ale unui registru educat, cum ar fi cele găsite în textele literare."2. CURS PERSONALIZAT CU DISPENSARE DE LA PERFORMANȚĂ ÎN FORMA SCRISĂ, atât în cursul anului școlar, cât și la examenele finale naționale ale ciclului I și II de învățământ, care vor fi înlocuite cu probe orale stabilite de Consiliile Clasei (de menționat și în această situație rolul strategic al PEP,„Modalitățile și conținutul probelor orale, înlocuindu-le pe cele scrise, se stabilesc de către Comisii, pe baza documentației furnizate de Consiliile de clasă”.3.9 MUZICA. PENTRU FIECARE SUBIECTE VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI SECȚIUNEA 2.Nu vă așteptați să citească și să scrie note, ceea ce poate fi adesea la fel de dificil ca și cântatul de note pe instrument (dar nu întotdeauna). Oferiți întotdeauna încredere și nu descurajați elevul chiar și în cazul unei producții insuficiente.ÎN FAZA DE ASCULTARE. Îmbunătățiți și exersați în jocurile de ascultare analitică și de recunoaștere pe care le jucați cu onomatopee, cu sunete și zgomote, lucrați cu numărătoarea, versurile pentru copii. Încurajați practicarea improvizației în special cu instrumente ritmice sau ritmico-melodice. ÎN EXECUTAREA INDIVIDUALĂ TRADIȚIONALĂ. Preferați lectura ritmică față de solfegiu tradițional, gradând dificultățile prin separarea acțiunilor (ex: decodarea inițială a notelor fără ritm, apoi lectura ritmică, apoi lectura cântată). Această abordare este fundamentală deoarece facilitează memorarea piesei. Dacă există dificultăți în decodarea notelor de pe portativ, scrieți-le în diferite moduri, poate inventând legende și simplificări. În execuțiile individuale, lăsați timpul necesar, nu impuneți o anumită viteză. Pentru a face elevii să înțeleagă structura formală a piesei (din fericire, în muzică, repetiția este o trăsătură fundamentală și structurală și adesea aceeași melodie se repetă de mai multe ori într-o piesă), ajutați elevul să nu se lase descurajat de lungimea portativului. ÎN PRACTICA INSTRUMENTALĂ DE GRUP. Dacă elevul nu reușește să cânte întreaga piesă:• eventual „pregătește” instrumentul;• simplifică melodia;• pregătiți interpretarea de ritmuri melodice ostinato • încurajați utilizarea instrumentelor de percuție precum tobe, tobe sau xilofoane.ÎN STUDIUL ISTORIEI MUZICII Legați unele concepte de o perspectivă de studiu care aprofundează muzica în istorie prin simplificarea cu scheme și cuvinte cheie.3.10 EDUCAȚIA FIZICĂ. PENTRU FIECARE SUBIECTE, VEZI SECȚIUNEA 2 Nu vă așteptați la recunoașterea stânga-dreapta, orientare spațială, memorare de secvențe, viteză în vestiar. Amintiți-vă că lipsa de coordonare și precizie în executarea exercițiilor poate fi atribuită tulburării. 3.11 EDUCAȚIA ARTISTICĂ - ISTORIA ARTEI. PENTRU FIECARE SUBIECTE, VEZI SECȚIUNEA 2 Execuția desenului tehnic, copierea după modele reale sau reproducerea poate fi dificilă sau imposibilă din cauza problemelor de spațiu și a motricității fine. În special, folosirea instrumentelor tehnice (busolă, riglă, raportor, ...) este dificilă pentru cei cu dispraxie. Terminologia tehnică nu este ușor de memorat.

error: Continutul nu poate fi copiat !!! Toate drepturile sunt rezervate.